برگ نظر سنجی از بیماران بین الملل

  • لطفاً به موارد ذیل توجه داشته باشید:
  • ورود اطلاعات برای تمامی موارد * دار الزامی می باشد
  • در صورتی که قبلاً ثبت نام نموده اید می توانید از اینجا جهت پیگیری ثبت نام خود استفاده نمایید.
* : * : * :
* : * : * :
* : * :
: : :
: :
ردیف عنوان ضعیف متوسط خوب خیلی خوب
*1 کیفیت راهنمایی برای انجام خدمات مورد درخواست شما چگونه بوده است ؟
*2 نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است ؟
*3 انجام خدمات مورد نظر در موعد مقرر چگونه بوده است؟
*4 وضعیت فضاسازی و بهداشت محیط چگونه بوده است؟
*5 در مجموع ارزیابی نهایی شما از عملکرد مرکز مورد مراجعه چگونه بوده است؟
:
* :
انصراف